Ga naar hoofdinhoud
"Archeologisch museum voor de steentijd"

Privacyverklaring en Privacy beleid
In dit Privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over het gebruik van persoonsgegevens door Stichting IJstijdenmuseum.
Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting IJstijdenmuseum verwerkt van haar vrijwilligers, donateurs, bruikleners, sponsors, evenement deelnemers, schenkers, bezoekers of andere geïnteresseerden.
Indien je vrijwilliger wordt van Stichting IJstijdenmuseum, een donatie doet, een bruikleen verstrekt of om een andere reden persoonsgegevens of foto’s aan Stichting IJstijdenmuseum verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Stichting IJstijdenmuseum, Schoolstraat 29b, 9285 NE Buitenpost.
Telefoon: 0511-544040, Nummer KvK: 01102355
De administratief medewerker die het beheer heeft over persoonsgegevens van vrijwilligers, donateurs, bruikleners, evenement deelnemers is bereikbaar via: info@ijstijdenmuseum.nl. Het gebruik van persoonsgegevens geschiedt op aanwijzing van het bestuur.

2. Welke gegevens verwerkt Stichting IJstijdenmuseum en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw deelname als vrijwilliger, donateur, bruiklener, schenker, evenement deelnemer worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht;
b) adresgegevens eventueel postadres;
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s) en KvK-nummer;
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv. sociaal media accounts;
e) datum aanvang vrijwilligers- en donateurschap en bruikleen overeenkomst.
2.2 Stichting IJstijdenmuseum verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het vrijwilliger schap, donateur schap, bruikleen gever, evenement deelnemer en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen, flyers, jaarverslag, nieuwsbrief en informatie over diensten en activiteiten van Stichting IJstijdenmuseum;
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt voor offertes, opdrachten, arrangementen, rondleidingen en bestellingen.
d) je geboortedatum wordt gebruikt voor het verzenden van felicitaties.
e) eventuele foto’s gemaakt tijdens openingsuren van het museum worden gebruikt voor de website en op sociaal media.
2.3 Communicatie:
Je naam en telefoonnummer wordt gebruikt om je te informeren over de ontwikkelingen van Stichting IJstijdenmuseum. Je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van onze e-mailprovider.
De persoonsgegevens worden voor geen ander doel gebruikt dan waarvoor ze zijn opgeslagen. De persoonsgegevens worden niet gedeeld met andere, externe partijen.
2.4 E-mail berichtgeving (opt-out):
Stichting IJstijdenmuseum gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over de Stichting IJstijdenmuseum te sturen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
Stichting IJstijdenmuseum verwerkt en bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op andere gronden vereist (zoals archivering of onderzoek).

4. Beveiligingsmaatregelen
Stichting IJstijdenmuseum zorgt voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. De website van Stichting IJstijdenmuseum (www.ijstijdenmuseum.nl) maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

5. Websitebezoek
Stichting IJstijdenmuseum gebruikt alleen technische en functionele cookies. De analytische cookies maken geen inbreuk op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

6. Inzagerecht, wijzigen en verwijdering
6.1 Via de administratie van Stichting IJstijdenmuseum kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Stichting IJstijdenmuseum zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover kosteloos informeren.
6.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de administratie.
6.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Stichting IJstijdenmuseum je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de administratie medewerker beheer gegevensbescherming.
6.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan onze administratie: info@ijstijdenmuseum.nl.

7. Wijzigingen
Stichting IJstijdenmuseum behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy beleid. Je kunt dit beleid raadplegen via: www.ijstijdenmuseum.nl.
Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.

Buitenpost, 22 november 2023

Back To Top