Colofon

Colofon

Deze website is gemaakt in opdracht van Stichting IJstijdenmuseum Buitenpost

Techniek, opmaak en vormgeving: Henk van den Broek

Fotografie: Toonbeeld Studio/Frans de Vries, Henk van den Broek

Illustratieverantwoording: Toonbeeld Studio/Frans de Vries, Henk van den Broek

Tekst: Henk van den Broek

Voor vragen of opmerkingen, mail de moderator.

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de samensteller.