Museumwinkel

Openingstijden
Adres, parkeren, route
Entreeprijzen
Wandelen en fietsen
Museumwinkel

 

Zwerfstenen in Fryslân

Zwerfstenen in Fryslân

 

 

Swifterbant cultuur

Neanderthalers in Frylân

Neanderthalers in Frylân

Stenen zoeken Noord-Nederland

Het Zodenhuis van Firdgum

Museumwinkel

De winkel van het IJstijdenmuseum biedt een ruime collectie aan (archeologische) boeken, routes, zwerfstenen, ansichtkaarten en leuke producten voor kids. Wij nodigen u graag uit om eens langs te komen in onze museumwinkel.

Speciale aandacht vragen wij voor onze boeken:

Zwerfstenen in Fryslân
Tijdens een van de ijstijden werd onder meer de omgeving van Buitenpost bedekt met een dik pak ijs. De enorme gletsjer liet een erfenis na in de vorm van klei, zand en zwerfstenen. Dit boek behandelt de vorming van de aarde en de eerste gesteenten, de zwerfkeien die door het ijs hier heen zijn gebracht, de uiteenlopende toepassingen van de stenen en brengt ons in contact met een bijzondere groep mensen: de amateurarcheologen en -petrologen. Ook komt het unieke IJstijdenmuseum van Buitenpost aan de orde. Ook in het Fries te verkrijgen: Swerfstiennen yn Fryslân.
Prijs € 15,00

Gif of Gift, in een prehistorische context
Het boekje geeft informatie over het gebruik van gif als bijvoorbeeld hallucinerend middel in de steentijd. Ook een gift is het ontstaan en gebruik van vuur, de uitvinding van naald en draad, de domesticatie van planten en dieren en de gebruiken bij begrafenissen in de vorm van grafgiften zijn uitgewerkt.
Prijs € 3,--

Oerboeren in de Friese Wouden
De Fryske Wâlden liggen op een uitloper van het Fries-Drents plateau. Het is op dit plateau, dat zich vanaf 7.300 jaar geleden de eerste boeren zich vestigden, boerderijen bouwden, gewassen teelden en vee hielden. Misschien nog erg primitief in onze ogen, maar langzamerhand ontwikkelde zich toch een belangrijke prehistorische bevolking oude dekzand-koppen van de Friese Wouden. We noemen ze de Oerboeren. In dit boekje wordt aandacht besteed aan de vondsten in de Fryske Wâlden door amateur-archeologen zijn gedaan en die een link kunnen leggen met het prehistorische boerenbestaan.
Prijs € 5,--

Neanderthalers in Fryslân
In dit boekje gaat men in op de volgende vragen: Waar komt de Neanderthaler vandaan, wanneer leefde de Neanderthaler, hoe zag de Neanderthaler er uit, wat weten we van de leefomgeving, hoe maakte en gebruikte hij zijn stenen werktuigen, wat aten ze, waren ze intelligent en hadden ze een taal, vermengden ze zich met onze voorouders, hadden ze een religie en waardoor zijn ze uitgestorven?
Prijs € 5,--

Swifterbant
Zes experts schreven in totaal tien hoofdstukken over de Swifterbantcultuur. Het boek gaat in op de weerklank van de Swifterbantcultuur in Flevoland, op hoe de mensen hier leefden, op de grafcultuur, het aardewerk, vuurstenen en stenen werktuigen, hangers, houten voorwerpen, flora en fauna en bespreekt een dag uit het leven van Swifterbanters in Flevoland. Daarnaast komen vondsten van de Swifterbantcultuur elders in Nederland aan bod.
Prijs € 10,95

Stenen zoeken in Noord-Nederland
Een unieke en praktische determinatiegids voor stenenverzamelaars, met duidelijke uitleg en foto's.
De gids laat een deel van de noordelijke zwerfstenen zien, afkomstig uit grote delen van Scandinavië.
Prijs € 15,00

Het zodenhuis van Firdgum
In deze eerste uitgave van het Terpencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen zal blijken dat de lang vergeten zodenbouw tot in detail te achterhalen is. Gaandeweg wordt duidelijk dat de Noord-Nederlandse boerderijen in de vroege middeleeuwen veel duurzamer gebouwd en onderhouden werden dan tot nu toe werd gedacht. Kundig gebruikmakend van natuurlijke bouwmaterialen uit de eigen regio wist men al vroeg stabiele houtconstructies op te trekken die mede vanwege hun boogvorm significant afweken van de latere rechthoekige gebinten. Tot tweemaal toe wordt een vroegmiddeleeuws zodenhuis in het echt nagebouwd om zo de belangrijkste ideeën in een ambitieus archeologisch experiment op de proef te stellen. Daarmee komt de oudste middeleeuwse boerderijbouw in een volledig nieuw daglicht te staan - het verschil met de historisch bekende boerderijbouw kan haast niet groter.
Prijs € 24,95

Op de grens van land en water
De wetenschappelijke zoektocht waar dit boek het resultaat van is, begon bij de vraag naar de wortels van het Friese koninkrijk in de Vroege Middeleeuwen. Daarmee kwam het zwaartepunt van het onderzoek te liggen in de Romeinse tijd en de Volksverhuizingstijd.
Algemeen werd aangenomen dat Frisia in die tijd aan de rand van het continent lag en dat de grote ontwikkelingen toen aan onze kuststreken voorbij zijn gegaan. Door de archeologische gegevens naast de historische te leggen, blijkt de Friese samenleving echter even complex als de meeste andere Keltisch-Germaanse samenlevingen in Noordwest-Europa. Daarbij komen tal van vragen aan de
orde. Hoe zag de Friese samenleving eruit? Hoe was hun relatie met het Romeinse rijk? En waren de Friezen van de Romeinse tijd wel de Friezen van de Vroege Middeleeuwen. En zo nee, wat waren dan de achtergronden van de nieuwkomers? En natuurlijk gaat veel aandacht uit naar het decor waarin zich dit allemaal afspeelt: de dynamiek van het kustlandschap.
Prijs € 39,75

Terpbewoning in oostelijk Friesland
Nabij Anjum en Birdaard liggen twee terpen, die door het Groninger Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen archeologisch zijn onderzocht. De blootgelegde lagen en de aangetroffen objecten vertellen een boeiend verhaal over het boerenbestaan in een sterk dynamisch landschap, op de grens tussen land en water.
Voordat de eerste zeewerende dijken in de 12e of 13e eeuw werden aangelegd, bestond de kuststrook van Friesland uit zee, wad en kwelder. Op de hogere delen van de kwelder was vanaf de eeuwen voor het begin van de jaartelling bewoning mogelijk: er werden podia aangelegd, waarop boerderijen stonden. Door het opwerpen van klei, mest en afval werden deze podia geleidelijk groter, tot ze de omvang bereikten van de vele huis- en dorpsterpen die nog steeds in het Friese landschap herkenbaar zijn.
Prijs € 39,75

Exclusief verzendkosten

Swerfstiennen yn Fryslân

Swerfstiennen yn Fryslân

Gif & gift

Gif & gift

Oerboeren in de Friese Wouden

Oerboeren in de Friese Wouden

Op de grens van land en water

Werpbewoning oostelijk Friesland